Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2012

Μπορείς να αλλάξεις μια ιδέα

Το παρακάτω είναι ένας μικρός διάλογος από την ταινία Dogma του Kevin Smith.

- He still digs humanity, but it bothers Him (God) to see the shit that gets carried out in His name - wars, bigotry, televangelism. But especially the factioning of all the religions. He said humanity took a good idea and, like always, built a belief structure on it.
- Having beliefs isn't good?
- I think it's better to have ideas. You can change an idea. Changing a belief is trickier...

- Γουστάρει ακόμα την ανθρωπότητα, αλλά τον ενοχλεί (τον Θεό) να βλέπει τις μαλακίες που πραγματοποιούνται στο όνομά του - πόλεμοι, θρησκοληψία, τηλεευαγγελισμός. Αλλά κυρίως η δημιουργία φατριών από όλες τις θρησκείες. Είπε ότι η ανθρωπότητα πήρε μια καλή ιδέα και, όπως πάντα, έχτισε μια δομή πίστης επάνω της.
- Δεν είναι καλό να έχεις πίστη;
- Νομίζω ότι είναι καλύτερο να έχουμε ιδέες. Μπορείς να αλλάξεις μια ιδέα. Να αλλάξεις πίστη είναι πιο περίπλοκο...

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 

Ήσυχα κι απλά - Μια διαλλακτική ματιά σε μια αδιάλλακτη πραγματικότητα © 2010

Blogger Templates by Splashy Templates